องค์ประกอบในการเลือกระบบหัวจ่ายน้ำ ให้เหมาะสมต่อพืชที่เพาะปลูก

องค์ประกอบในการเลือกระบบหัวจ่ายน้ำ ให้เหมาะสมต่อพืชที่เพาะปลูก

      น้ำเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญอย่างมากต่อเกษตรที่เพาะปลูกพืช สวนต่าง ๆ เพราะน้ำทำหน้าที่เป็นตัวกลาง นอกจากนี้การดูดอาหารในดิน การเคลื่อนที่ของอาหารภายในพืชก็อาศัยน้ำเป็นตัวนำ ความเต่งของเซลล์ยังทำให้พืชต่าง ๆ สามารถตั้งตัวอยู่ได้ เนื่องจากน้ำทำให้เซลล์สมบูรณ์และน้ำยังเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ แต่พืชแต่ละชนิดก็ต้องการน้ำในปริมาณที่แตกต่างกันออกไป ให้เกษตรสามารถเลือกใช้ระบบการให้น้ำ รูปแบบต่าง ๆ ได้ หนึ่งในนั้นก็คือ ระบบหัวจ่ายน้ำซึ่งมีอยู่หลายประเภท และมีลักษณะการใช้งานแตกต่างกัน มีองค์ประกอบที่ผู้ใช้ควรคำนึงหลัก ๆ ได้แก่

1.  คำนวณพื้นที่ที่ต้องการเพาะปลูก

 การกำหนดขอบเขตของการทำเกษตรจะบอกให้เกษตรกรทราบว่า ต้องใช้น้ำในปริมาณเท่าใด น้ำในบ่อเก็บน้ำหรือบ่อพักน้ำเพียงพอตลอดปีหรือไม่ มักไม่มีปัญหาสำหรับเกษตรกรที่มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีและเป็นปัญหาของเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำ

2.  เลือกหัวจ่ายน้ำให้เหมาะกับการใช้งาน

ในขั้นตอนนี้เป็นเรื่องสำคัญ ต้องระบุว่าจะใช้หัวจ่ายน้ำชนิดใดที่เหมาะสมกับพืชผักที่เพาะปลูก หากปลูกผักสวนครัว พืชยืนต้น พืชไร่ พืชสวน พืชแต่ล่ะชนิดต้องการปริมาณน้ำไม่เท่ากัน และตำแหน่งการให้น้ำต้องปรับขยับออกเมื่อพืชเติบโตขึ้น ต้องขยับตำแหน่งการให้น้ำออกห่างเมื่อพืชโต เพราะรากหาอาหารของพืชจะขยายออก

3.  เลือกขนาดท่อ ที่จะส่งน้ำ ถ้ามีพื้นที่มากควรใช้ท่อที่ทนแรงดันน้ำได้สูง

ในการออกแบบระบบส่วนมากจะเป็นการคำนวณกลับ เริ่มจากปริมาณน้ำและแรงดันที่จ่ายในตัวจ่ายแต่ละจุด ท่อจ่าย ท่อแยกและท่อเมนต้องรองรับปริมาณและแรงดันที่ให้เหมาะสม เพราะฉะนั้นขนาดความโตของท่อเมน ท่อแยกและท่อจ่าย ต้องมีขนาดที่สัมพันธ์กัน กับปริมาณของน้ำที่ออกมาจากท่อ

4.  เลือกปั๊มน้ำให้เหมาะสม เพื่อใช้ผลักดันปริมาณของน้ำ

เมื่อทราบแล้วว่าทั้งระบบต้องการปริมาณน้ำเท่าใด แต่ล่ะพื้นที่ต้องการปริมาณน้ำและแรงดันเท่าใด ทราบว่าจะเลือกปั๊มน้ำขนาดกี่แรงม้า  ปั๊มน้ำแต่ล่ะรุ่นจะมีป้ายบอกขนาดแรงม้า ไฟฟ้าและปริมาณน้ำสูงสุดที่ส่งได้รวมถึงแรงดันส่งสูงสุดที่ส่งได้

5.  มีระบบปิด-เปิด และตั้งเวลาควบคุมน้ำได้แบบอัตโนมัติหรือใช้มือปิด-เปิด ในการใช้งาน

ในกรณีที่ใช้พื้นที่เกษตรไม่เกิน 5 ไร่ อาจใช้ระบบควบคุมการปิด-เปิด การทำงานของมอเตอร์ปั๊มน้ำเพื่อรดน้ำอัตโนมัติโดยสามารถใช้ระบบตู้คอนโทรลมอเตอร์เข้าควบคุมเวลาการเปิด-ปิด แต่ล่ะพื้นที่ แต่มีข้อเสียคือ ต้องลงทุนในจำนวนมากในการวางระบบ แต่ระยะยาวถือว่าคุ้มค่า

6.  ตรวจสอบราคาของอุปกรณ์เรียนรู้ต้นทุน การลดต้นทุน แต่การทำสิ่งใดให้คิดถึงจุดคุ้มทุนเป็นสำคัญ

7.  จำเป็นต้องรู้ว่าพืชผักต้นไม้รวมถึงลักษณะพื้นที่ เอียง ลาดและชนิดของดิน จะใช้น้ำเท่าไหร่จึงจะพอเหมาะต่อการรดน้ำ

cr. https://www.kamonhardware.com/article/47/องค์ประกอบในการเลือกระบบหัวจ่ายน้ำ-ให้เหมาะสมต่อพืชที่เพาะปลูก